strike300112j35.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j08.jpgbanner.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7836.jpg_mg_7847.jpgvechten voor onze rechten.jpg

Communicatie directie over de OR met een korrel zout te nemen

 
 Ter info,
 

In pdf-bijlage een vakbondspamflet over waarom het best is de communicatie die de Bayer-directie tegenwoordig geeft over de OR, d.m.v. een mail met 'Nieuws uit de OR'' best met een korrel of zelfs heel vatje zout te nemen valt.

 

                                                                                                                  Antwerpen, 30 maart 2015.
 
De directie heeft ons na de ondernemingsraad van januari laten weten dat zij de werknemers voort-
aan zelf wil informeren over wat gezegd werd op de ondernemingsraad. Dat is dus ondertussen 3x
gebeurd d.m.v. een mail met  ‘Nieuws uit de Ondernemingsraad’.
 
Ze stelt dat ze dit doet omwille van het feit dat men een meer “positieve en objectieve communicatie wil”.
 
Wij hebben de directie enkele weken geleden al laten weten dat het de taak is van de vakbonden
om de werknemers te informeren. Zo voorziet de wetgeving dat iemand van werknemerszijde het
secretariaat waarneemt van de OR en dus het verslag schrijft. De wetgeving inzake de OR stelt even-
eens dat de afgevaardigden langs werknemerszijde het personeel over de werkzaamheden van de OR
dienen te informeren.
 
Het is goed voor ogen te houden dat er in een onderneming geen democratie bestaat. Werknemers en
hun afgevaardigden in de vakbond hebben geen medebeslissingsrecht over alles wat het bedrijf en de
economische beslissingen aangaat. Je kan ook je directie of directe chef niet kiezen.
 
Dit is een belangrijk gegeven. De directie wil nu absoluut zelf communiceren. Maar vermits volgens
haar het verhaal van de OR een positieve noot moet krijgen laat men de kritische vragen of opmer-
kingen van de werknemersafgevaardigden gewoon weg wanneer men een ‘Nieuws uit de Onderne-
mingsraad’ naar de werknemers mailt.
 
Na de OR van januari, die afgelopen was om 12u50, werd reeds om 13u20 ( !) naar alle werknemers
een mail gestuurd. Deze werd duidelijk op voorhand geschreven. Dit betekent dat men enkel de visie
van directie aan bod laat komen omdat men natuurlijk niet op voorhand weet welke vragen, opmer-
kingen of bedenkingen de werknemersafgevaardigden hebben. Ondanks onze opmerkingen werd deze
trend verder gezet in de mail met ‘Nieuws uit de Ondernemingsraad’ van februari.
 
Problematischer wordt het echter, zoals met de mail die 2 weken geleden naar alle werkne-
mers werd verstuurd, wanneer men pertinente vraagstellingen of opmerkingen van de
werknemerszijde gewoon niet vermeldt.
 
Nochtans zijn alle vragen of punten die de werknemersafgevaardigen aanbrengen erop gericht de
belangen van het personeel maximaal te verdedigen in het kader van de wetgeving inzake de OR.
Een eerste punt betreft het 50 jarig bestaan van Bayer. Wij hebben als vakbonden expliciet
gevraagd om na te kijken of er in het kader van deze viering er ook geen premie aan het
personeel kan geschonken worden? Op onze vraag op de OR om dit te vermelden in de mail met
‘Nieuws uit de Ondernemingsraad’, omdat het een punt betreft dat alle werknemers aanbelangt werd
ontwijkend geantwoord. Nochtans was het antwoord van directie op de OR duidelijk: “We nemen akte
van deze vraag”.
 
Bij BASF wordt dit jaar in het kader van het 150 jarig bestaan eind april een ‘verjaardagsbonus’ uit-
gekeerd aan alle personeelsleden in Antwerpen. Deze bedraagt tussen de 500 en 1000 euro netto
naargelang de anciënniteit. Vorig jaar werd voor het 50 jarige bestaan van BASF Antwerpen 500 euro
netto per werknemer uitgekeerd.
 
Men vergelijkt ons regelmatig en op alle vlakken met de naburige bedrijven, dus waarom niet als het
over het 50 jarig bestaan gaat?
 
Een ander punt in bewuste ‘Nieuws uit de Ondernemingsraad’ gaat over de bestrijding van loon-
kloof tussen mannen en vrouwen. Dit is zeer recente wetgeving. De directie is in dit kader ver-
plicht om alle looncomponenten van bedienden, kaderleden en leidinggevenden bekend te maken.
Hiertoe moet zij een ‘Analyseverslag van de bezoldigingstructuur van de werknemers’ opma-
ken aan de hand van door de wetgever verstrekte standaardformulieren. Wij hebben hierover perti-
nente opmerkingen gemaakt en het standaard ’Analyseverslag’ naar de prullemand verwezen wegens
bewust gemanipuleerd en onvoldoende ingevuld. Hierover is niets terug te vinden in de samenvatting
van de directie!
 
Nochtans zijn er grondige redenen om aan te nemen dat ook bij Bayer Antwerpen vrouwen
nog altijd niet even veel betaald worden als mannen of om te betwijfelen dat ze evenveel
kans maken om door te groeien naar leidinggevende (kader)functies als mannen.
 
Vermoedelijk zal de directie haar éénzijdige, rooskleurige en onvolledige voorstelling van zaken na
iedere OR-vergadering blijven mailen. Waarschijnlijk zal de tekst al grotendeels geschreven zijn voor
de vergadering, met enkel de standpunten van de directie erin.
 
Sinds mei 2008 hebben we als vakbonden de goede gewoonte om alle werknemers na elke OR en
Comitévergadering te informeren via een pamflet met een kort verslagje.
We gaan dit kort verslag natuurlijk blijven opmaken en doorsturen.
 
Tot slot willen we vragen wanneer je in de toekomst een mail ontvangt van de directie met “Nieuws
uit de Ondernemingsraad’ deze best met een korreltje of zelfs een heel vatje zout te nemen.
 

 

 
 
 
Mvg,

vanwege de syndicale delegatie ABVV en ACV