strike300112j01.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j57.jpgbanner.jpg_mg_7842.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7847.jpg_mg_7836.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j08.jpg

Vakantie voor iedereen.

Europese regelgeving betreffende vakantiedagen.

Nieuw systeem van Europa die recht geven op betaalde vakantiedagen.


Wat?
Sinds 1 april 2012 geeft het nieuw systeem van Europese vakantie je recht op betaalde vakantiedagen vanaf het eerste jaar dat je werkt:
- wanneer het je eerste job is in België,
- of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie
opleverden,
- op voorwaarde dat je minstens 3 maanden gewerkt hebt (aanloopperiode),
- op basis van 1 week vakantie per 3 maanden werk. Na de aanloopperiode bouw je vakantiedagen op in verhouding
tot je prestaties, je moet niet wachten op een volledig nieuwe periode van 3 maanden om bijkomende vakantiedagen
te krijgen.


Voorbeeld:
Wie op 1 januari 2013 begint te werken en vanaf 1 juli 2013 vakantie wil nemen, dus na 6 maanden werken,heeft recht op 2 weken Europese vakantie.
Gezien de invoering op 1 april 2012, heeft wie dit jaar vóór 1 april begon te werken recht op 1 week Europese vakantie vanaf 1 juli 2012.


Hoe?
Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst die minstens 3 maanden voor zijn werkgever werkte (aanloopperiode),
kan het recht op Europese vakantie inroepen.
- Bedienden: richt je rechtstreeks tot je werkgever.
- Arbeiders: je vult een formulier van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in (zie www.rjv.be), op te sturen naar
je vakantiekas.


Betaald?
Tijdens je Europese vakantie heb je recht op een bedrag gelijk aan je normaal loon, dit is het Europees vakantiegeld.
Let op! Het gaat om een voorschot van je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees
vakantiegeld dat je ontvangt bij het opnemen van je Europese vakantie, zal worden afgetrokken van het dubbel
vakantiegeld dat je in het volgend jaar ontvangt. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je volgend jaar niet nog eens.
Ter herinnering: in het wettelijk stelsel is het enkel vakantiegeld het loon dat tijdens de vakantieperiode betaald wordt.
Het dubbel vakantiegeld is het bijkomend bedrag dat als vakantiegeld bovenop het loon betaald wordt.
Jeugdvakantie, seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie
Schoolverlaters jonger dan 25 die minstens 1 maand werken tijdens het jaar waarin ze hun studies beëindigen, kunnen
'jeugdvakantie' nemen.
Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit, kunnen
'seniorvakantie' nemen.
Bij jeugd- en seniorvakantie krijg je een vergoeding (beperkt tot 65% van het op 2.039 euro bruto begrensd loon) maar
dit is geen voorschot op je vakantiegeld en zal het volgende jaar dus niet worden afgetrokken van je wettelijk dubbel
vakantiegeld. Het is financieel dus interessanter eerst je jeugd- of seniorvakantie te benutten.
Hetzelfde geldt voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door collectieve vakantie. Informeer bij je delegee naar de
voorwaarden.


Meer info vind je op www.abvv.be voor bijkomende inlichtingen, contacteer je delegee
of vakcentrale.

 

 

 

 

Minister van werk: andere aanpak aub!

Persbericht BBTK 26/06/2012 Minister van werk: andere aanpak aub!

Minister van Werk Monica De Coninck laat de afgelopen maanden geen kans onbenut om haar visie te geven op thema's die werknemers aanbelangen. Niet abnormaal, als minister van Werk. Minder normaal is dat ze daarbij consequent de rechten van de werknemers in vraag stelt. Het blijft daarbij niet enkel bij moeilijk verteerbare uitspraken rond 'bedrieglijke' zieke werknemers of de loonsevolutie van bedienden. De minister zou ook reeds afgesloten sectorale CAO's in vraag willen stellen.


 In het werkloosheidsdossier is het duidelijk dat de minister zich volop schaart achter het principe van een versterkte degressiviteit van de uitkeringen. Ter herinnering: daarmee komen vanaf 1 november van dit jaar duizenden gezinshoofden na verloop van tijd 31%, en alleenstaanden 12%, onder de Europese armoedegrens terecht. Over de inspanningen die werden beloofd om de werkzoekenden een perspectief op werk te geven (bijvoorbeeld via versterkte opleidingen) heerst complete radiostilte.
Hetzelfde geldt voor het concretiseren van de regelgeving rond de eindeloopbanen. Onze eigen diensten worden overspoeld door vragen rond de eindeloopbaanproblematiek (waaronder de tijdskrediet-landingsbanen). Net zoals dat voor andere ministers uit deze regering het geval is, blijft het echter wachten op de concrete uitvoeringen ervan. Terwijl talrijke werknemers zich in de onzekerheid bevinden, vrezen wij dat de minister de regeringsbeslissingen op de strengst mogelijke manier zal interpreteren.

 Terwijl de werknemers tevergeefs wachten op de uitvoeringsbesluiten van eind vorig jaar genomen beslissingen, lanceert de minister het ene idee na het andere, in kader van het relancedebat. Haar voorstellen zouden niet misstaan in een eisenbundel van een werkgeversorganisatie.

De stageplaatsen die ze voor jongeren (zou) voorzien gaan bijvoorbeeld compleet voorbij aan het feit dat er al tal van inschakelingsstatuten bestaan, waarin beter eerst orde op zaken kan worden gesteld. Haar idee lijkt meer te willen bestendigen wat voor de meeste jongeren nu al de realiteit is: maandenlang on(der)betaald als stagiair aan de slag gaan, in de grootste onzekerheid, zonder dat hieraan enige tewerkstellings- (en dus inkomens-) garantie aan gekoppeld is.
In nog niet gepubliceerde nota's pleit ze voor de annualisering van de arbeidsduur, waarbij onverholen aan bedrijven toe wordt gelaten 'extra werk op te vangen zonder dat dit een extra kost betekent', zonder CAO-verplichting. Deeltijdse werknemers die op voorhand zekerheid wensen rond wanneer ze moeten werken zijn eraan voor de moeite, want de roosters zouden niet langer opgenomen moeten worden in het arbeidsreglement. Het is mogelijk slechts een voorbereidende denkoefening, maar veelzeggend voor de manier waarop de minister met haar bevoegdheid om wenst te gaan.

Als klap op de vuurpijl blijkt dat de minister een lijst heeft laten opstellen van sectorale CAO's die de door de regering opgedrongen loonnorm van 0,3% zouden overschrijden. Daarmee wordt ingebroken in het sectoraal loonoverleg, waarbij eerder door werknemers én werkgevers afgesproken loonsverhogingen in vraag zullen worden gesteld. Dat belooft voor het najaar.

Nadat de minister vorige week begrip opbracht voor de ongerustheid van de werkgevers voor het 'bedrog' van de werknemers in geval van ziekte (na de uitspraak van het Europees hof over vakantierechten bij ziekte), laat ze zich ook vandaag onderscheiden door te stellen dat oudere bedienden best wel wat minder kunnen worden betaald. Door de band tussen leeftijd en anciënniteit door te knippen hoopt ze te vermijden dat de werkgevers bij herstructureringen steevast de oudere bedienden op straat zetten. Daarbij gaat ze om te beginnen voorbij aan het feit dat deze band al lang doorgeknipt is: in alle paritaire comités speelt enkel nog eerder opgedane werkervaring of anciënniteit, niet langer de leeftijd. De werkgevers hebben daarin relatief veel vrijheid om te bepalen of ze eerder opgedane ervaring willen belonen of niet. We stellen ook dagelijks vast dat de beperktere loonspanning bij arbeiders alvast niet zorgt voor minder uitstroom bij de ouderen onder hen. Het misbruiken van het eindeloopbaandebat om te morrelen aan de lonen van de bedienden is een gevaarlijke en compleet onaanvaardbare piste.
Bij de BBTK verliest de minister van Werk, die geacht wordt te waken over het welzijn van de werknemers in ons land, aan hoog tempo krediet. De BBTK is bereid een constructieve dialoog aan te gaan met de minister over alle dossiers, maar stelt telkens opnieuw vast dat ze daar totaal niet in geïnteresseerd is. Dat belooft: want het dossier rond de harmonisering van de statuten tussen arbeiders en bedienden zal moeten aangepakt worden. Een dossier dat de BBTK nauw heeft opgevolgd én zal blijven doen. Als de minister meent dat we hierbij aan de kant zullen blijven staan, vergist ze zich.
Namens BBTK:
Erwin De Deyn, Voorzitter BBTK
Myriam Delmée, Ondervoorzitter BBTK

Stem ABVV op 7 en 8 mei

Volgende week is het zover: sociale verkiezingen. Ze worden maar één keer om de vier jaar gehouden en zijn niet vrijblijvend. Sociale verkiezingen bepalen de krachtsverhoudingen tussen de verschillende vakbonden op nationaal vlak, in de sector scheikunde én bij Bayer Antwerpen. Vergooi je stem niet. Gebruik ze. Geef je stem, en dus je vertrouwen, aan de delegees en kandidaten van het ABVV Scheikunde, zowel bij de jongeren, arbeiders, bedienden als de kaderleden.


“Zonder op de borst te kloppen en de waarheid geweld aan te doen, mogen we gerust stellen dat het ABVV Scheikunde de drijvende kracht is achter het vakbondswerk bij Bayer Antwerpen. Dit zowel qua standpunten en ideeën als qua inzet in de vergaderzaal, op de werkvloer en aan de poort."

Het volstaat hierbij te verwijzen naar de woelige vier jaar die achter ons liggen. Uiteindelijk slaagden we erin onze loon- en arbeidsvoorwaarden te behouden en zelfs een aantal wezenlijke verbeteringen te bekomen. Het ABVV zie je niet enkel de laatste 2 weken voor de verkiezingen opduiken. Geef het ABVV Bayer de mogelijkheid om het werk inzake de verdediging van uw job en rechten de komende 4 jaar verder zetten. Laat blijken dat het engagement, de inzet, ideeën en verwezenlijkingen van het ABVV Scheikunde meer dan hun plaats hebben bij Bayer.

Stem op 7 en 8 mei voor een sterke vakbond, ervaren afgevaardigden en een sterk ABVV. Samen sterk!

Lees het volledige ABVV Pamflet hier

Uitslag Sociale Verkiezingen

vote 0

Het ABVV Scheikunde wenst alle kiezers en leden te bedanken om hun vertrouwen te schenken aan het ABVV!

 

Je kan de algemene uitslag van de verkiezingen hier vinden, een meer gedetailleerde verdeling qua lijststemmen en naamstemmen kan je hier downloaden, de voorkeurstemmen vind je hier

index 01/05/2012

lijst3

De lonen van de scheikunde stijgen vanaf 1 mei met 2%

Het "gezondheidsindexcijfer" voor april 2012 bedraagt 118.99 punten en de viermaandelijkse of afgevlakte index bedraagt 118.81 punten op basis 2004. Het indexpeil van de scheikunde (118,69) werd dus overschreden. De reële lonen worden dus met 2% verhoogd op 1 mei 2012. Het volgende indexpeil te bereiken is 121,06 (= 118,69 x 1.02).