_mg_7847.jpg_mg_7842.jpgbanner.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j35.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j01.jpgvechten voor onze rechten.jpg

Korte samenvatting CPBW van 26 januari 2017

Verlichting noord


Naar aanleiding van het ongeval en het sneuvelen van de verlichtingspaal aan sociaal gebouw Noord zal extra aandacht worden besteed aan de zichtbaarheid voor toekomende en afgaande ploegen bij onvoldoende daglicht.


Brand flashtoren Makrolon


Na onderzoek blijkt dat effectief een gat is geboord in een productleiding bij het plaatsen van isolatie waardoor bij het lekken brand is ontstaan. De exacte omstandigheden die aan de oorzaak lagen van deze handeling kunnen niet meer achterhaald worden. In de nasleep hiervan eist de werknemersafvaardiging dat opdracht wordt gegeven aan de firma Peeters om de ruimte waarin de flashtorens en reinraum zich bevinden grondig te reinigen. Dit werd herhaaldelijk beloofd op het bedrijf maar werd niet uitgevoerd. Aansluitend wachten ook de extruderzones hierop, zodat het reduceren van de extruderdampen ook leidt tot zichtbare verbeteringen.


G6PD en blootstelling aniline


Glucose-6-fosfaatdehydrogenase deficiëntie kan bij mogelijke blootstelling aan aniline acute bloedarmoede veroorzaken. Vanuit het REACH-programma werd gevraagd om dit te controleren bij indiensttreding. Covestro zal uitzoeken hoe men hier best mee omgaat gelet op geldende regels i.v.m. privacy, discriminatie, etc.


VIA-05


De werknemersvertegenwoordiging vraagt om correct op de hoogte gesteld te worden over de voortgang van de werkzaamheden VIA-05. De laatste goedgekeurde versie dateert van november 2015. De meer dan 10 versies die sindsdien behandeld zijn, zijn nooit voorgelegd aan de personeelsafvaardiging. Dit versterkt het wantrouwen naar de toekomst.


TA-PCS


De werknemersafvaardiging stelt vast dat sommige onderaannemers presentaties vanuit hun perceptie maakten n.a.v. de stilstand PCS. De werknemersvertegenwoordiging vraagt een afsluitende ‘lessons learned’-vergadering waarbij alle info wordt samengelegd. Deze zal plaats vinden tijdens een extra vergadering tussen bedrijfsleiding en de personeelsvertegenwoordiging in het CPBW.


Kledij


De werknemersvertegenwoodiging meldt nogmaals de verwarring die heerst rond de (uitlevering) van de nieuwe kledij. De werkgever is zich hiervan bewust en zal het nodige doen om hierrond duidelijk te communiceren.


Piekalarm fijn stof


Naar aanleiding van de recente piekalarmen voor fijn stof, waarbij de overheid duidelijk de Antwerpse haven aanduidde als black point, vraagt de werknemersvertegenwoordiging of hieromtrent dan regels of procedures in werking treden te Covestro. De directie beantwoordt de vraag negatief en wijst de scheepvaart aan als dé verantwoordelijke factor in de fijn stof-problematiek en niet de industrie.


Meer informatie kunt u krijgen via uw vertegenwoordigers in het CPBW op 3916 of 3919.