strike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgbanner.jpgstrike300112j35.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j57.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpg_mg_7836.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7847.jpg

Korte samenvatting CPBW van 23 februari 2017

Jaaroverzicht externe preventieadviseur


De bevoegde preventieadviseur m.b.t. de voorkoming van psychosociale belasting op het werk licht het
jaaroverzicht 2016 toe. Hierbij wordt vastgesteld dat er een significante stijging is in het aantal
interventies door de vertrouwenspersoon (4 in 2015 en 9 in 2016).De voorgestelde cijfers komen
tevens niet overeen met die uit het jaarverslag van de interne preventiedienst, waar het aantal
interventies nog hoger ligt (15 in 2016). De stijging is deels te wijten aan de vernieuwde, duidelijkere
aanpak en benadering bij de vertrouwenspersoon.


Fietsstandplaatsen


De nieuwe fietsenstandplaatsen (plein tussen magazijn en EP-Midden, fietsenstalling Noord) zijn zo
goed als af. Er is verlichting voorzien en de standplaats is afgesloten met een PKT-slot, dat enkel te
openen is met de bedrijfsbadge als je als fietser bent aangemeld. De beugels om de fietsen aan te
hangen en vast te maken, dienen nog te worden geoptimaliseerd. Ondanks het uitdrukkelijk verzoek
van de werknemersvertegenwoordiging, is er geen oplaadpunt voorzien voor elektrische fietsen.


Verkeersveiligheid op de site


Op expliciete vraag van de werknemersvertegenwoordiging bevestigt de werkgever de plannen voor
een verstrengd sanctiebeleid in het kader van het jaaractieplan 2017, dat gekoppeld is aan
snelheidsovertredingen op de site. De sanctie hangt af van de zwaarte van overtreding en kan gaan
van een mondelinge verwittiging tot een definitief inrijverbod. De werknemersvertegenwoordiging
betreurt deze eenzijdige verstrenging zonder enig overleg.


Afwijkingen op VIA-teksten


De werknemersvertegenwoordiging stelt dat er te gemakkelijk en zonder overleg afwijkingen worden
toegestaan op de afgesproken veiligheidsvoorschriften. Deze werden soms moeizaam maar telkens in
overleg gerealiseerd. Op deze manier wordt de hoge mate van arbeidsveiligheid, die we op de site
hanteren, ondermijnd. Ook de looptijd van de afwijking moet zo kort mogelijk gehouden worden en
een afwijking van een jaar is zeker te mijden.


Beschermbrillen


Het aantal soorten beschermbrillen en brillen met leescorrectie is fors uitgebreid. Desondanks kan het
zijn dat niet iedereen zijn/haar gading vindt in het aanbod. Het is aangewezen om bij problemen met
de brillen de arbeidsgeneesheer te contacteren om individuele oplossingen uit te werken. De stijging
van het aantal onderzoeken bij medewerkers, die een beschermbril met correctieglazen nodig hebben
(58 in 2014, 81 in 2015 en 152 in 2016), is vooral te wijten aan de stijging van de gemiddelde leeftijd
van de Covestro-medewerker.


Werkplaatsmetingen


Er wordt een overzicht getoond van het aantal werkplaatsmetingen in 2016. Er is een grote stijging te
zien van het aantal metingen in het kader van specifieke werkzaamheden (waaronder
stilstandswerkzaamheden en het aanpakken van de extruderdampen op Makrolon). Deze dienden om
de arbeidsplaats vrij te geven of om te zien of de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (zoals
adembescherming) afdoende waren. De werknemersvertegenwoordiging vraagt om de jaarlijks
geplande monitoringacties op voorhand aan te kondigen via de HSEQ-uurtjes.


Steunploeg Makrolon


De bedrijfsleider MAK licht de stand van zaken toe. Een inhaalactie m.b.t. opleiding dringt zich op. Ook
de frequentie van oefeningen moet worden verhoogd zodat de medewerkers zich zekerder voelen in de
uitvoering van de metingen bij interventies. Er komt een evaluatiemoment in april.


Steunzolen


Tegenwoordig moet de combinatie van steunzolen in veiligheidsschoenen eveneens voldoen aan de
geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen. Indien medewerkers steunzolen moeten dragen in hun
veiligheidsschoenen, zullen zij dit via de medische dienst moeten melden, waar de opmetingen zullen
gebeuren.


Zwart/wit procedure


Er werd nogmaals benadrukt door de werknemersvertegenwoordiging dat de zwart/wit procedure voor
iedere medewerker geldt. De directie zal hieromtrent de medewerkers nogmaals informeren over de
afgesproken regelgeving.


Evolutie arbeidsongevallen


Het hoofd van de preventiedienst stelt een overzicht voor van het aantal arbeidsongevallen vanaf 2012
tot nu, zowel bij de Covestro-medewerkers als bij de contractoren. Er zijn 4 werkpunten weerhouden,
waar de werkgever het komende jaar zijn focus op zal leggen.


Ongevallen


In januari was er één ongeval van en naar het werk.

 


Meer informatie kunt u krijgen via uw vertegenwoordigers in het CPBW op 3919 of 3916.


Volgend CPBW: donderdag 23 maart 2017.