strike300112j01.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpgbanner.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7847.jpgdelegatie 2.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7846.jpg_mg_7842.jpg

Korte samenvatting CPBW 24 januari 2013

Punten n.a.v. verslag van december

- Beperken van het aantal voertuigen op de site: De directie stelt het aantal inrijvergunningen te willen beperken voor contractors en bezoekers. Voor de eigen medewerkers stelt ze dat de criteria vastliggen en deze behouden blijven. Als werknemersafvaardigingen hebben we hierbij 2 vragen: graag hadden we opnieuw zoals in het verleden het aantal inrijvergunningen gekend om te kijken of er een effectieve beperking is? Wat zijn de criteria voor de eigen medewerkers om een inrijvergunning te bekomen? De directie geeft antwoord volgend CPBW.

http://www.treo.be/portaal/plugins/editors/ckeditor/plugins/readmore/images/readmore.gif?t=B8DJ5M3); clear: both; float: none; width: 587px; border-top-color: rgb(255, 0, 0); border-top-style: dotted; border-bottom-color: rgb(255, 0, 0); border-bottom-style: dotted; height: 5px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

Een aantal procedures inzake veiligheid & welzijn is momenteel in bespreking of ontwerp. Onder andere Last Minute Risico Analyse (LMPRA) voor contractoren, inzet van externe veiligheids-wachten, Lock-Out Tag-Out (=procedure voor vergrendeling van machines en installatiedelen), openen van leidingen. De directie zal deze procedures in de komende periode ter bespreking aan het CPBW voorleggen. Daarna zullen ze in VIA’s worden omgezet - In de eerste week van maart zal een bespreking plaatshebben tussen de bedrijfsleidingen van de verschillende productiebedrijven om te kijken welke lessen kunnen getrokken worden uit wat is misgelopen of kan verbeterd worden, vooral qua contractorinzet, tijdens de afgelopen stilstanden van Polyether, Makrolon en Aniline. Het resultaat van deze vergadering zal naderhand op het CPBW besproken worden.

Dameskleedkamer Sociaal gebouw Midden: deze zal uitgebreid worden op de eerste verdie-ping zodat ook vrouwelijke medewerkers zich kunnen omkleden en douchen volgens de bij Bayer geldende regels. Als werknemersafvaardiging willen we niet overhaast te werk gaan bij deze uitbreiding. We vragen dan ook dat dat de voorzitter van het CPBW en de preventie-adviseur geneesheer samen met een beperkte afvaardiging van het CPBW een bezoek brengen aan de kleedkamers om zich een concreet beeld te kunnen vormen van de huidige situatie en eventuele veranderingen. Directie zegt dit toe.

Dameskleedkamer tweede verdieping: directie zegt dat de installatie van een toilet zal gebeuren zoals eerder toegezegd. Ze zal zich informeren waarom de werken nog niet echt werden gestart.

Nieuwe punten januari:

Opleiding beginnende werknemers: Er werd een nieuw concept voorgesteld voor de onthaaldagen. Deze zullen uitgebreid worden van 2 dagen naar 2,5 of 8 dagen (afhankelijk van dienst waar men tewerkgesteld is). In principe zullen deze onthaaldagen 4x per jaar georganiseerd worden. Voor werknemers in operationele afdelingen zal aansluitend aan de eerste 2,5 dagen dus nog 5,5 dagen opleiding extra voorzien worden. Dit behelst o.m. ALFA-training, opleiding sleutelen, opleiding takelen, onafhankelijke adem-bescherming.

Overzicht 2012 incidenten/Arbeidsongevallen van Contractoren: In 2012 waren er 58 registraties van incidenten/verzorgingen, dit is meer dan 1 per week. 53% hiervan was gevolg van contact met (chemisch) product. Op incidenten met productcontact hebben de contractoren weinig impact, oorzaak hiervan ligt grotendeels bij Bayer. Van 25 registraties werd een verder ongevallen/incidenten onderzoek gevoerd. Uitgesplitst naar productie-eenheid waar ze plaats hadden: 27 Aniline, 21 Makrolon, 6 Polyether, 3 andere, 1 BPA Nuance hierbij is dat op Aniline tijdens de stilstand ook bij het geringste incident de 100 werd gebeld.

De wijzigingen aan de Wet van 24 juli 1987 inzake (verbod op) Terbeschikkingstelling Als werknemersafvaardiging melden we dat er een belangrijke wetswijziging heeft plaatsgevonden die maakt dat er andere regels zullen gelden bij werkzaamheden met derden. Vooral inzake het door onze medewerkers geven van instructies inzake het te verrichten werk aan contractoren. Maar ook wat b.v. het gebruik van onze infrastructuur en arbeidsmiddelen door contractoren betreft. Dit kan niet zomaar meer gebeuren. We vragen de directie dan ook om hierover op korte termijn samen te zitten om te kijken welke werkzaamheden “verboden ter beschikkingstelling” zijn en wat er nog wel kan én op welke manier. De nieuwe wetgeving geldt vanaf 10 januari 2013. De directie stelt dit zelf eveneens juridisch aan het te bekijken te zijn. Verder overleg hierover volgt in de komende periode

Opvolging nieuwe arbeidskledij en douchereglement:  Er zal gekeken worden naar een campagne om het douchen na het beëindigen van de werkzaamheden te promoten. Dit in het kader van het welzijn bij werken met chemische en kankerverwekkende stoffen. Als werknemersafvaardiging vragen we dat de directie erop toekijkt dat de verplichte anti-statische beschermkledij effectief wordt gedragen. Voor een aantal medewerkers die voorheen hun arbeidskledij niet of nauwelijks droegen in de productinstallaties en kk’s vormen de geldende regels sinds 1 januari 2013 wellicht een aanpassing. De directie beaamt dat de regels qua beschermkledij gelden voor alle operationele medewerkers.

Allerlei:  Vraag van werknemerszijde of het correct is dat de Biologie, die uitgebaat wordt door LANXESS zou uitbreiden? Directie stelt hiervan niet op de hoogte te zijn maar zal dit nahoren.

Volgende vergadering : donderdag 28 februari 10u00